Ayuntamiento

Perfil del contratante

[Translate to castellano:]

Kontratugilearen profila

2018ko ekainetik Bermeoko Udalak lehiaketa publiko eta lizitazioen gestioa eta deialdia egiten ditu, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataformaren bitartez

.

2021. urteko kontratazio plana

2021 urteko kontratazio plana

Argitalpen-data: 2021/03/22

Ahalorde esleitzailea: BERMEOKO UDALA

Erakunde bultzatzailea: BERMEOKO UDALA

Egoera: Urteko kontratazio plana

Indarrean: Bai

Indagabetze data: 2021/12/31

COVID-19ak sortutako osasun krisiari aurre egiteko Emergentziazko kontratuak

966 Dekretua- Nitrilo eskularruak

996 Dekretua- Aurpegiko maskaratxo kirurgikoak

1038 Dekretua- Desinfektatzaile hidroalkoholikoa

1045 Dekretua- Plastikozko eskularruak

1078 Dekretua- Plastikozko eskularruak

1079 Dekretua- Nitrilo eskularruak

1084 Dekretua- Ozono makinen hornidura

1086 Dekretua- Komunetako ekipamendu hornidura

1105 Dekretua- Errats makinetarako eskuilen hornidura

1113 Dekretua- Berraktibatzeko planaren komunikazio estrategikoa egiteko zerbitzu kontratua

1172 Dekretua- Markara kirurgikoak hornitzeko kontratua

1191 Dekretua- Soluzio hidroalkoholikoan erosketa

1323 Dekretua- COVID-19 informazio kanpainarako bulego materiala udaltzaingoarentzat alarma egoeran

2547 Dekretua-Portatilak eskuratzeko hornidura kontratuaren esleipena onartzea

COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko Alarma Egoera ezartzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren ondorioz etendako kontratazioetako epe eta espedienteen berrabiaraztea xedatu da maiatzaren 5eko 17/2020 Errege Dekretu-Lege bidez

Ikusi oharra

COVID-19 birusak eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 3.Xedapen Gehigarriarekin bat etorrita:

Ikusi oharra

Bermeoko Udalean tramitazioan dauden publizidade bako prozedura negoziatu bidezko kontratuen informazioa

KON_NE_G0001/2021 Udal ibilgailuen mantentze eta konponketa integralaren zerbitzua

-Alkatetza Dekretua 3075

-Baldintza teknikoak

-Baldintza administratiboak

KON_NE_G0002/2021 Uztailaren 22ko Madalen egunean erabiltzeko kainoberak hornidura

- Alkatetza dekretua 2392

- Baldintza administratiboak

- Baldintza teknikoak

-Hutsik deklaratzea

KON_NE_G0006/2020 Udaltzaingoen etilometroaren eguneratzea

- Lizitazio iragarkia

- Baldintza teknikoak

- Baldintza administratiboak

KON_NE_G0007/2020 Berdintasun plana exekutatu eta ekintzak garatzeko zerbitzu kontratua

- Lizitazio iragarkia

- Baldintza teknikoen orriak

- Administrazio-baldintza zehatzen orriak

- Justifikazio memoria

- Eranskinak

- Akordioa

- Esleipen iragarki

- Formalizazino iragarkia

KON_NE_G0005/2020 Soinu eta argiztapen ekipoen alokairua eta laguntza teknikoa kontratu mistoa

- Lizitazio iragarkia

- Baldintza teknikoen orriak

- Administrazio-baldintza zehatzen orriak

- Hutsik deklaratzea

KON_NE_G0003/2020 Bermeoko Udalaren, bere mendeko Erakunde Autonomoen eta BERUALAren aholkularitza juridikoa eta edozein auzitan defentsa burutzeko zerbitzu kontratua

- Lizitazio iragarkia

- Baldintza teknikoen orriak

- Administrazio-baldintza zehatzen orriak

- Hutsik deklaratzea

KON_NE_G0002/2020 Berdintasun plana exekutatu eta ekintzak garatzeko zerbitzu kontratua

KON_NE_G0003/2018

Bermeoko jaioberriei bertsopaperak egiteko zerbitzua ematea--Berrabiaraztea

2021/1141. Alkatetza dekretua :Jaioberrien bertso paperak egiteko zerbitzu-kontratuaren luzapena

Kontratu izaera ez duten lizitazioak.

Bermeoko udal azokan hutsik dauden postuen aprobetxamendu
pribatiborako emakida administratiboa ematea

Lehiaketa iragarkia

Tokiko Gobernu Batzarraren erabagia

Oinarriak

BAO iragarkia 2021-05-14

Aritzatxuko kantinaren eta komunaren emakidea esleitzeko deialdia.

869. Alkatetza dekretua

Baldintza administratiboak

Lehiaketa iragarkia

65.zk. BAO iragarkia

A gutun-azalaren akta

B gutun-azalaren irekiera-iragarkia

B gutun-azalaren irekiera

B gutun-azalaren akta

Esleipen akordioa

Kontratua

Itxas-gane futbol zelaiaren emakida

- Administrazio klausula partikularren agiria.

- Akordioa

 -Erabagia

- Emakida-kontratua

-Kontratuaren formalizazio iragarkia

Bermeoko Erretenen txurrotegi bat jarriz jabari publikoaren aprobetxamendu pribatiboa egiteko emakida administratiboa ematea.

- Iragarkia

- Baldintza administratiboak

- BAO iragarkia

- Oinarrien aldaketa puntualari buruzko iragarkia

- Iragarkia: B gutun-azalaren irekiera

- Bilera- Akta

- A gutun-azalaren akta

- B gutun-azalaren akta

- Kontratua

 - Kontratuaren formalizazio iragarkia

 

Bermeoko udal mugapean, Lamerako 1. eta 2. kioskoen aprobetxamendu pribatiborako emakida administratiboa ematea

- Iragarkia

- Baldintza administratiboak

- BAO iragarkia

- Oinarrien aldaketa puntualari buruzko iragarkia

- A gutun-azalaren akta

- Iragarkia: B gutun-azalaren irekiera

- Iragarkia: B gutun- azalaren irekiera ordu aldaketea

- B gutun-azalaren akta

- Tokiko Gobernu Batzarraren erabagia

-Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia 2021-07-13

-Kontratuaren formalizazio iragarkia

-kontratua

2021-2023 aldian eremu publikoa gaztaina-saltoki baten bidez okupatzeko
administrazio baimena emateko

- Iragarkia

- Baldintza administratiboak

- BAO iragarkia

- Planoa

- Zozketaren ekitaldi publikorako deialdia egitea eta hautagaiei zenbakiak esleitzea

- Zozketaren emaitzak

Bermeoko Udalean tramitazioan dauden kontratu txikien inguruko informazioa

Kontratu txikiak

Kontratu txikien kontsultak Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman


Kontratuen plangintza bateratua

2018-2019


Historikoa

 Aurreko kontratuak ikusteko hemen

Kontratazio mahaiak

Bermeoko  Udalaren Kontratazio mahai orokorra

Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko mahai orokorra

Bermeoko Kirol Patronatuko mahai orokorra

 

 

Perfil del contratante

Desde junio de 2018 el Ayuntamiento de Bermeo, los concursos públicos y licitaciones, y las convocatorias los gestiona a través de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi.

 

 

Plan de contratos 2021

Plan anual  de contratación 2021

Fecha publicación del documento: 22/03/2021

Poder adjudicador: AYUNTAMIENTO DE BERMEO

Entidad impulsora: AYUNTAMIENTO DE BERMEO

Estado: Plan anual de contratación

En vigor: Sí

Fecha fin vigencia: 31/12/2021

Contratos de emergencia para la gestión de la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19

966 Dekretua- Nitrilo eskularruak

996 Dekretua- Aurpegiko maskaratxo kirurgikoak

1038 Dekretua- Desinfektatzaile hidroalkoholikoa

1045 Dekretua- Plastikozko eskularruak

1078 Dekretua- Plastikozko eskularruak

1079 Dekretua- Nitrilo eskularruak

1084 Dekretua- Ozono makinen hornidura

1086 Dekretua- Komunetako ekipamendu hornidura

1105 Dekretua- Errats makinetarako eskuilen hornidura

1113 Dekretua- Berraktibatzeko planaren komunikazio estrategikoa egiteko zerbitzu kontratua

1172 Dekretua- Markara kirurgikoak hornitzeko kontratua

1191 Dekretua- Soluzio hidroalkoholikoan erosketa

1323 Dekretua- COVID-19 informazio kanpainarako bulego materiala udaltzaingoarentzat alarma egoeran

2547 Dekretua-Portatilak eskuratzeko hornidura kontratuaren esleipena onartzea

 

Por Real Decreto-Ley 17/2020 de 5 de mayo se ha regulado la reanudación de los plazos y de la tramitación de los expedientes de contratación suspendidos como consecuencia del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ver nota

 

NOTA INFORMATIVA- Conforme a la Disposición Adicional  3. del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19:

Ver nota

 

Información de los contratos negociados sin publicidad en tramitación en el Ayuntameinto de Bermeo

KON_NE_G0002/2021 suministro de cañas de pesca atunera para su uso el día 22 de julio, festividad de la Magdalen

- Alkatetza dekretua 2392

- Pliego de condiciones técnicas

- Pliego de clausulas administrativas

KON_NE_G0006/2020 Udaltzaingoen etilometroaren eguneratzea

- Lizitazio iragarkia

- Baldintza teknikoak

- Baldintza administratiboak

KON_NEG_0007/2020 Contrato de servicios para la ejecución del plan de igualdad y el desarrollo de acciones

- Anuncio de licitación

- Pliego de condiciones técnicas

- Pliego de clausulas administrativas

- Justifikazio memoria

- Anexo

- Akordioa

- Anuncio de adjudicación

- Anuncio de formalización

KON_NE_G0005/2020 Contrato mixto de alquiler de equipos de sonido e iluminación y asistencia técnica

- Anuncio de licitación

- Pliego de condiciones técnicas

- Pliego de clausulas administrativas

- Hutsik deklaratzea

KON_NE_G_0003/2020 Contrato de servicio para la asesoría jurídica y defensa jurídica en cualquier pleito al Ayuntamiento de Bermeo y sus organismos autónomos dependientes y BERUALA

- Anuncio de licitación

- Pliego de condiciones técnicas

- Pliegos de clausulas administrativas

KON_NE_G0002/2020 Berdintasun plana exekutatu eta ekintzak garatzeko zerbitzu kontratua

KON_NE_G0003/2018

Bermeoko jaioberriei bertsopaperak egiteko zerbitzua ematea--Berrabiaraztea

2021/1141. Alkatetza dekretua :Jaioberrien bertso paperak egiteko zerbitzu-kontratuaren luzapena

Licitaciones de carácter no contractual.

Concesión administrativa para el aprovechamiento privativo de los
puestos vacantes en el mercado municipal de Bermeo

Anuncio de licitación

Bases

Anuncio BOB 14-05-2021

Concesión administrativa de la utilización privada y ordinaria de la cantina y los baños de Aritzatxu

- Decreto de Alcaldía 869

- Condiciones administrativas

- Anuncio de licitación

- Anuncio BOB Núm.65

-Acta sobre A

- Anuncio apertura sobre B

- Apertura sobre B

- Acta sobre B

- Acuerdo

-Contrato

Anuncio de licitación de concesión administrativa para el aprovechamiento privativo del dominio público mediante la instalación de una churrería en Erreten de Bermeo

- Anuncio

- BOB anuncio

- Pliegos administrativos

- Anuncio de la modificación puntual de las bases

- Anuncio: Apertura del sobre B

- Bilera-Akta

- Acta sobre A

- Acta sobre B

- Contrato

 

Anuncio de licitación de concesión administrativa para el aprovechamiento privativo de los quioscos 1 y 2 de Lamera, en el término municipal de Bermeo

- Anuncio

- BOB anuncio

- Pliegos administrativos

- Anuncio de la modificación puntual de las bases

- Acta sobre A

- Anuncio: apertura sobre B

- Anuncio: apertura sobre B. Cambio de horario

- Acta sobre B

- Tokiko Gobernu Batzarraren erabagia

- Acuerdo de Gobierno 2021-07-13

Anuncio para la concesión de autorización administrativa de ocupación de la vía pública,mediante la instalación de un puesto de venta de castañas durante el periodo 2021-2023

- Anuncio

- BOB anuncio

- Plano

- Pliegos administrativos

- Convocatoria del acto público del sorteo y asignación de números a los candidatos

- Resultados del sorteo

Contratos menores

Para consultas de contratos menores en la Contratación Pública en Euskadi

 

Plan de contratos

2018-2019

 

Histórico

 Para contratos anteriores hemen

 

Mesas de contratación

Mesa de contratación del Ayuntamiento de Bermeo

Mesa de contratación del Patronato de Salud y Bienestar Social

Mesa de contratación del Polideportivo de Bermeo

 

 

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0