Tramiteak

Tramitea

Udal jantoki sozialean sartzeko eskaria/ Solicitud para el comedor social On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaTelefono bidezko tramiteaEmail bidezko tramiteaHitzordua

Xedea:

Bermeoko mendekotasun-arriskuan edo mendekotasun gradu I dauden adinekoei autonomiari eusten laguntzeko eta ohiko bizi-ingurunean jarraitzen eta gizarteratzen laguntzea, isolamendu-egoerak konpentsatuz.

Nori zuzendutako tramitea da?

Bermeoko mendekotasun-arriskuan edo mendekotasun gradu I dauden 65 urte gorako adinekoei.

Baldintzak: 

Bermeon erroldatuta egotea edo Bermeon jaio izatea.

Mendekotasun-arriskuan edo Menpekotasun Gradu I izatea

Aurkeztu beharreko dokumentazinoa:

1.- Eskari orria

2.- Gizarte txostena

3.- Osagilearen txostena

4.- Ekonomi txostena

 -Gaur eguneko eta orain bost urtetik honako Ekonomi-Ondasun egoerearen egiaztagiriak: Banketxeetako mogimenduen txostenak

-Jabetzaren Erroldako txostenak

-Ondasunen gaineko Zergaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenen fotokopia edo horrelakorik eduki ezean. Ogasun Sailak luzatutako ziurtagiria, bigarren aitorpen hori behar izan ez dela benetakotzen duena

5.- N.A.N.aren fotokopia

6.- Gizarte Segurantzako edo pentsioa ordaintzen dauan erakundeko luzatitako ziurtagiria, urteko eta hileko pentsioaren zenbatekoa adieraziz.

7.- Osagilearen Asustentzi kartilearen fotokopia

8.- Erroldatze egiaztagiria

9.- Zuzendaritza batzorderen, Jantoki Sozialean sartzeko onrpenaren egiaztagiria

10.- Beste agiri batzuk

Zein da tramite honen erantzulea?

Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua

Ebazpena

Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko Presidentea

Noiz aurkeztu behar da eskaerea?

Ez dago epe mugarik

Tramitazino epea:

Dokumentazinoa jaso eta 15 egunetan erantzuna emoten da

Administrazino-isiltasunaren eragina:

Ezezkoa

Prezio Publikoaren ordainketarik:

Araudi Fiskalan 3. artikuluan dagoana

Udalaren konpromisoa:

Lehenengo arreta, aste batean gizarte langile batekin hitzordua emongo da

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021eko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Egoitzako bulegoan

Astelehenetik Barikura 9:00-14:00

Telefonoa

Udalak, telefono bidezko 010 Zerbitzuaren bidez informazio eskaintzen dau.

Zerbitzuaren ordutegia:

Egunero 8:30-14:30

eMaila

Zalantza guztiei argibideak eskaintzen zaizkie: g.o.harrera@bermeo.eus helbidera bialdu daitezke zalantzak zein informazio beharrizan guztiak

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin, Gizarte Langilearekin, Horretarako 94 617 91 60 zerbitzura deitu daikezu.

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, datu guztiak eskaintzen deutsuguz:

FITXATEGIAREN IZENA: SARRERA ETA URTEERA ERREGISTROA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK: Bermeoko Udalean sartzen edo irteten diren agirien, Idazkaritzako agirien (dekretuak, erabakiak) eta beste espediente batzuen sarrera eta irteera erregistroko aplikazio guztiak.

 DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA: Eskabide eta beste formulario mota batzuen bidez interesdunek emandako datuak.

LAGAPENAK: Ez da lagapenik aurreikusi

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila altua

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180032

Jarri daitekeen administrazio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa.

Tramite zerrenda