Servicios

Tablón de anuncios

Jendaurrean jartzea 2019 urteko Landa Ondasun Higiezinen Katastro-Erroldak 2019-06-07

EDIKTOA

Jendaurrean jartzea 2019 urteko Landa Ondasun Higiezinen Katastro-Erroldak

Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko katastroaren kudeaketarako Behin-behineko Arauak onesten dituen maiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretuaren 20.6 artikuluaren arabera, behin eratuta 2019 urteko Landa Ondasun Higiezinen Katastro-Errolda jendeaurrean jartzen dira interesdunek aztertu eta, hala badagozkie, egoki iruditzen zaizkien errekurtsoak jar ditzaten 15 laneguneko epean, iragarkia iragarki-oholean jarri eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Dokumentazioa ikusgai dago Idazkaritzan (Bermeoko Kultur Etxean), jendaurreko harreta ordutegian.

Jakintza orokorrerako erakusten da.

Bermeon, 2019eko ekainaren 7an.

Alkatea.- Idurre Bideguren Gabantxo

 

EDICTO

Exposición al público de los padrones catastrales de Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica 2019

De acuerdo con el artículo 20.6 del Decreto Foral 77/1990, del 22 de mayo, por el que se aprueban las Normas Provisionales para gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, confeccionados los padrones catastrales de Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica del 2019 se exponen al público para que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, los recursos que consideren oportunos durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Tablón.

La documentación se encuentra a disposición de los interesados en Secretaría (en Casa de Cultura de Bermeo), durante el horario de atención al público.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bermeo, a 7 de junio de 2019.

La Alcaldesa.- Idurre Bideguren Gabantxo

Otros anuncios

  • Citas
  • Volante de empadronamiento
  • Volante de convivencia
  • Expedientes económicos
  • Deporte on-line
  • Recibos de basura
  • Multas
  • Matrículak
  • Plusvalías
  • Tributos municipales

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0